W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym go światem i przyrodą. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia, akceptacji dla samego siebie i dla innych.

Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.

Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności.

Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dziecko.

Zdjęcie budynku przedszkola 124 we Wrocławiu

Pracownicy

Dyrektor  P 124 – mgr Danuta Baczul


Nauczyciele grupy I – SŁONECZKA

mgr  Monika Majchrowska

mgr Danuta Baczul

mgr Małgorzata Trawińska


Nauczyciele gr II – KRASNOLUDKI

mgr Magdalena Matkowska

mgr  Anna Szczepańska


Nauczyciele gr III – JAGÓDKI

mgr Maria Wółka

mgr Joanna Kołodziej

mgr Jola Streker


Nauczyciele gr IV – ZAJĄCZKI

mgr Danuta Sznajder

mgr Natalia Pośpiech


Nauczyciele gr V – PSZCZÓLKI

mgr Dorota Kalinowska

mgr Hanna Lewandowska


Logopeda – mgr Bożena Wojciechowska

Pedagog –  mgr Ewa Golańska

Psycholog-  mgr Dominika Furtak

Katecheta – mgr Beata Stanisławska


Intendent – Ilona Pawlak

tel. kontaktowy 71-798-67-63 wew.113


Sekretarka – Daria Kowalczyk

tel. kontaktowy 71-798-67-63 wew.100 

Programy i akcje edukacyjne

 1. „Ćwiczyć każdy może” – ogólnopolska Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej organizowana w ramach Roku Szkoły/Przedszkola w Ruchu.
 2. „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” – XI edycja projektu prowadzona pod hasłem „Elektryzujący Problem” pod patronatem Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 3.  „Stań po Zielonej Stronie Mocy” – II edycja akcji edukacyjno-ekologicznej organizowanej przez SLAM-POLAND.
 4.  „Listy dla Ziemi” – ogólnopolska akcja ekologiczna organizowana przez fundację ekologiczną „Arka”.
 5. Akcja „Nakrętkowo” organizowana przez fundację „Potrafię Pomóc” na rzecz dzieci niepełnosprawnych z wadami rozmowjowymi.
 6. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat” organizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 7. Akademia Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej.
 8. „Dzieciaki Mleczaki” – Program edukacyjny organizowany przez Polską Izbę Mleka.
 9. Udział w akcji „Cały Wrocław Czyta Dzieciom”.
 10. Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
 11. Udział w I edycji kampanii „Nasz Czysty Wrocław”.
 12. Tydzień Bezpiecznego Przedszkola: Bezpieczne Przedszkole Dziś – Bezpieczne Społeczeństwo. I ogólnopolski tydzień bezpiecznego przedszkola.
 13. Akademia Misia Haribo – „Poznaj świat z Misiem Haribo”.
 14. Mamo, tato – wolę wodę

Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC

Nauczyciele z Przedszkola nr 124 w roku szkolnym 2023/24 pracują na programie wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC

Grupa Słoneczka korzysta z cyklu – Kolorowy start – pakiet 3-latka,

Grupa Krasnoludki korzysta z cyklu – Kolorowe karty – pakiet 4-latka,

Grupa Jagódki – korzysta z cyklu – Kolorowy start- pakiet 5-latka,

Grupa Zajączki – korzysta z cyklu – Ola i Ada na szlaku przygód

Grupa Pszczółki – korzysta z cyklu – Ola i Ada na szlaku przygód

Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym

Grafika - Uśmiechnięty Świat Zuzi i Felka

„Uśmiechnięty Świat Zuzi i Felka”

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 1. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej dla rodziców i dzieci w wieku 3-5 lat.
 2. Spotkania w przedszkolu lekarza stomatologa z dziećmi i personelem pedagogicznym.
 3. Udział dzieci w spektaklu teatralnym na temat zdrowia jamy ustnej.
 4. Wykonanie badania stomatologicznego jamy ustnej, podczas wizyty rodzica z dzieckiem w gabinecie stomatologicznym.
 5. Wykonywanie u dzieci zabiegów profilaktyczno – leczniczych finansowanych z NFZ lub odpłatnych, zalecanych przez lekarzy stomatologów.

Cały Wrocław czyta

Grafika - Cały Wrocław czyta

Projekt jest skierowany do wrocławian i wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia, które uczestniczyły lub chcą uczestniczyć w akcji „Cały Wrocław Czyta”. Jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw związanych z edukacją alternatywną: kreatywność, oryginalność i nietuzinkowość w postrzeganiu szkoły XXI wieku.

Ideą projektu jest stawianie na terenie miasta oficjalnych skrzyneczek do bookcrossingu oraz  stworzenie na terenie placówek przez dzieci i młodzież  tzw. „bajecznych ławeczek”, które służyć będą akcjom czytelniczym, działaniom artystycznym i bookcrossingowi.

Cel akcji i projektu:

 • promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w kontekście  rozwijania  i propagowania idei czytania wśród dzieci i młodzieży w Polsce i w Europie,
 • propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta w ramach akcji „Cały Wrocław Czyta”,
 • integracja mieszkańców Wrocławia wokół „bajecznych ławeczek”,
 • odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych, oryginalnych miejsc na kulturalnej mapie miasta, które służyć będą popularyzacji czytania.

Miejsce wykonania zadania: Wrocław.

Realizator projektu:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Adresaci projektu:

Przedszkolaki, uczniowie, uczestnicy zajęć w MDK, studenci, wrocławianie.

Partnerzy projektu:

Wydział Edukacji i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Prasowe Prezydenta, ZN im. Ossolińskich, Teatr Lalek, Dworzec Główny PKP, Hala Stulecia, Stadion Miejski, Ogród Botaniczny,  galerie handlowe we Wrocławiu:

Sky Tower, Arkady Wrocławskie, banki: Raiffeisen Polbank,  Biblioteka Miejska i Wojewódzka we Wrocławiu, Hala Stulecia,  Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Wrocławski.

Partnerzy medialni:

Polskie Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska, TVP 3 Wrocław.

Kuferek wartości i emocji

Wrocław, 2020

„Główną wartością w życiu nie jest to, co dostajesz.

Główną wartością w życiu jest to, kim się stajesz”

Jim Rohn

Innowacja pedagogiczna

„Kuferek Wartości i Emocji” 

projekt edukacyjny

wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym

 

Autorzy projektu:

Danuta Baczul

Katarzyna Głowik-Jamróz

Innowacja prowadzona będzie przez wszystkich nauczycieli Przedszkola nr 56 „Niezapominajka” we Wrocławiu oraz Przedszkola nr 124 im. Marii Konopnickiej, we wszystkich grupach wiekowych, w roku szkolnym 2020/2021.

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Termin realizacji:  od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Opis zasadności innowacji

Sens wychowania człowieka polega na tym, by to co w nim dobre – świadomie umocnić, dostarczając potrzebnej mu wiedzy, doświadczeń i przeżyć.

Wprowadzenie dziecka w świat wartości jest niezwykle ważne, bo stanowią one fundament dalszego życia.

Przedszkole kształtuje system wartości i postawy dzieci głównie poprzez modelowanie, przedstawianie pozytywnych przykładów, dokonywanie porównań, zachęcanie do wyciągania wniosków, obserwacji, wskazywanie konsekwencji   przyjętych postaw i dokonywanych wyborów.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje zadania, które w ogromnym stopniu pokrywają się z założeniami projektu.

Są  to w szczególności:

 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Cele innowacji

Cele ogólne:

 • wspieranie poczucia własnej wartości dziecka;
 • tworzenie klimatu życzliwości i wsparcia;
 • wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego;
 • wprowadzanie dziecka w świat wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych, w świat tradycji, norm i zwyczajów;
 • kształtowanie otwartej, tolerancyjnej i odpowiedzialnej postawy wobec świat i ludzi;

Cele szczegółowe:

Dziecko

 • rozpoznaje i nazywa emocje i potrzeby własne i innych;
 • nawiązuje bezpieczne kontakty z rówieśnikami, ma poczucie przynależności do grupy;
 • przestrzega norm i zachowań regulujących współżycie w grupie;
 • szanuje autonomię i indywidualność drugiego człowieka bez względu na  wygląd, pochodzenie, kolor skóry, niepełnosprawność;
 • potrafi wyrazić swoje zdanie, dokonać wyboru i wyciągać wnioski;
 • rozróżnia i nazywa pozytywne postawy, rozumie wartość  życzliwości, tolerancji, odpowiedzialności, szacunku, koleżeństwa, przyjaźni itp.;
 • podejmuje próby samooceny;
 • wyraża swoje poglądy, emocje i doświadczenia w różnych formach ekspresji;
 • rozwija wrażliwości empatyczne;
 • kształtuje postawy „otwarcia” na drugiego człowieka;
 • kształtuje umiejętności wyrażania uczuć i emocji.

Realizacja projektu

Projekt „Kuferek Wartości i Emocji” opracowany został jako zaproszenie do wspólnej wędrówki poprzez świat wartości i postaw, jako drogowskaz dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Zakłada on tworzenie sytuacji edukacyjnych na przestrzeni roku szkolnego – systematycznie jeden raz w miesiącu. Każdego miesiąca nauczyciele skupiają się na omówieniu jednej wartości – wspólnej dla wszystkich grup przedszkolnych. Hasło miesiąca umieszczane jest w miejscu widocznym dla rodziców – współuczestników projektu. Treści związane z daną wartością nauczyciele mogą realizować w dowolny sposób, dobierając metody, formy pracy i środki dydaktyczne, które w ich przekonaniu najlepiej spełnią swoją rolę, będą efektywne i pozwolą na optymalną realizację  założonych celów.

Na potrzeby realizacji tematu miesiąca, każdy nauczyciel opracowuje co najmniej jeden scenariusz zajęć, gromadzi wytwory prac dzieci, zdjęcia.

Jako podsumowanie miesięcznych działań rodzice otrzymują Zadanie do wykonania.

Może to być plakat, praca plastyczna, rymowanka, opowiadanie,  itp. Efekty tych działań dostarczane są do placówki i eksponowane w dowolnej formie. W holu przedszkola umieszczony zostanie Kuferek, do którego rodzice będą mogli umieszczać wykonane przez siebie zadania, spisane wypowiedzi dzieci, itp.

 Przykłady działań sprzyjających realizacji założeń innowacji

 1. Rozmowy na temat wartości, czytanie książek, baśni, opowiadań.
 2. Oglądanie ilustracji, historyjek obrazkowych, filmów edukacyjnych, prezentacji.
 3. Ekspresja artystyczna:  plastyczna, teatralna, muzyczna, ruchowa, konstrukcyjna.
 4. Udział w akcjach i projektach zewnętrznych, obchodzenie okolicznościowych świąt  np.:   Święto Ziemi, Dzień Życzliwości, Dzień Tolerancji, Dzień Bez Przemocy, Dzień Dobroczynności, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Babci i Dziadka,  Aniołkowe Granie, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni itp.

Metody i techniki przydatne w realizacji projektu

 • Burza mózgów;
 • Mapa myśli;
 • Synektyka – kreatywne rozwiązywanie problemów:
  • analogia personalna – inscenizacja, dziecko wczuwa się postać, zwierzę, roślinę;
  • analogia symboliczna – przedstawianie pojęć abstrakcyjnych /miłość, dobro/ w formie wizualnej, ruchowej, plastycznej;
  • analogia fantastyczna – twórcze myślenie np.: „co by było gdyby…?;
 • Drama – odgrywanie ról;
 • Snucie fantastycznych historii – kontynuowanie przez kolejne dzieci opowiadania rozpoczętego przez nauczycielkę;

ROZKŁAD REALIZOWANYCH WARTOŚCI

Październik – WRAŻLIWOŚĆ

Listopad – ŻYCZLIWOŚĆ

Grudzień – BEZINTERESOWNOŚĆ

Styczeń – SZACUNEK

Luty – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Marzec – UCZCIWOŚĆ

Kwiecień – TOLERANCJA

Maj – MIŁOŚĆ

Czerwiec – PRZYJAŹŃ


Do pobrania:

konspekt-zajec-ruchowych-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.docx (17.33 KB)

zestaw-zabaw-ruchowych-na-swiezym-powietrzu.doc (37.50 KB)

scenariusz-olimpiady-sportowej.doc (37.00 KB)

scenariusz-zajecia—bezpieczne-zabawy–ruch-to-zdrowie.doc (33.00 KB)

karnawal-z-mama-i-tata-na-sportowo.docx (15.81 KB)

scenariusz-zajecia-dbamy-o-nasze-zdrowie.doc (31.00 KB)Mały Miś w świecie wielkiej literatury

DROGIE DZIECI

Zachęcamy Was do realizacji programu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

link do materiałów


Mali przedsiębiorcy

TEMATYKA KOMPLEKSOWA  18.05.2020-22.05.2020 r. – Mali przedsiębiorcy – projekt edukacyjny realizowany poprzez kształcenie na odległość

Przedsiębiorczość w przedszkolu? Ależ oczywiście! Przedsiębiorczy przedszkolak to dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. W ostatnim już module Mały Miś pomoże dzieciom zdobyć właśnie te umiejętności.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN, jakim jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.Realizacja modułu sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Wiodącymi kompetencjami kluczowymi w tym module są kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. W module tym rozwijamy również czytelnictwo–zapoznajemy z utworami literackimi. 

Mali przedsiębiorcy – projekt edukacyjny realizowany poprzez kształcenie na odległość

Cele ogólne:

 • przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej tego, czym są pieniądze, do czego służą i skąd się je bierze
 • wzbogacanie słownictwa
 • uświadomienie przedszkolakom konieczności oszczędzania pieniędzyangażowanie dzieci w organizowanie miejsca zabawy tematycznej,
 • dokonywania wyboru roli oraz przygotowywania niezbędnych rekwizytów.

Zestaw zabaw na cały tydzień:

 • Skrzynia skarbów– zabawa doskonaląca percepcję dotykową. Rodzic przygotowuje „skrzynię skarbów” – kartonowe pudełko z otworem. Ukrywa w jego wnętrzu różne przedmioty związane z tematyką zajęć. Zadaniem dziecka jest próba ich rozpoznania za pomocą dotyku. Następnie dziecko pokazuje przedmiot, który wylosowało i sprawdza, czy odgadło. Rozmowa z dzieckiem na temat: Co jest dla ciebie cenne/wartościowe?
 • Co wiesz o pieniądzach? – dziecko wciela się w role specjalisty do spraw pieniędzy. Opowiada o tym, co wie o pieniądzach. Jeśli nie wypowiada się spontanicznie, rodzic pomaga mu, zadając dodatkowe pytania, np.: Komu są potrzebne pieniądze? W jaki sposób powstają pieniądze? Co możemy kupić za pieniądze? Skąd mamy pieniądze? Z czego są zrobione pieniądze? Czy zawsze istniały pieniądze?
 • Obejrzenie filmiku edukacyjnego na YouTube: Krótka historia pieniądza
 • Zaprojektuj banknot.

Rodzic prezentuje dziecku banknoty i monety. Uwaga! Prezentacji dokonuje w rękawiczkach!

Dziecko otrzymuje arkusz papieru w formacie zbliżonym do banknotu. Ma za zadanie zaprojektować swój własny.Rodzic przypomina, że banknoty mają dwie strony. Z jednej strony znajduje się wizerunek osoby, a z drugiej – przedmioty, budowle związane z jej życiem, czasami, w których żyła. Prosi również, aby na każdym banknocie znalazło się jego oznaczenie cyfrowe, czyli wartość. Może to będzie banknot babci, a może pani z przedszkola? Każdy pomysł będzie dobry!

Wyjaśniamy dziecku, że pieniądze w Polsce może emitować jedynie Narodowy Bank Polski. Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a monet– Mennicy Polskiej. Powstają w niej również monety okolicznościowe oraz kolekcjonerskie. Można zaprezentować dziecku filmik edukacyjny na YouTube: Mennica Polska. Jak się robi pieniądze

 • Zabawa skoczna „Skok do skarbonki”.

Rodzic tworzy „skarbonkę” z szala/apaszki na podłodze. Na hasło rodzica: „Hop do skarbonki!” dziecko wykonuje skok obunóż (monety wpadają do skarbonki).

 • Grosz do grosza, a będzie kokosza” – poznanie polskiego przysłowia, które uczy, że każdy pieniądz się liczy. Rodzic prezentuje dziecku monetę jednogroszową i mówi, że za nią nie możemy nic kupić, jeśli jednak uzbiera się dużo monet o wartości 1 grosza, wtedy można już zrealizować jakieś swoje marzenie lub przeznaczyć pieniądze na pomoc biednym dzieciom. Dziecko, jeśli potrafi, może przeliczyć monety.

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet!

 • „Monetowy frottage” – dziecko poznaje technikę plastyczną frottage, która polega na odciskaniu faktury dowolnych przedmiotów na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem/kredką. Rodzic proponuje dziecku odciskanie faktury monet.

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet!

 • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Skąd ludzie mają pieniądze? Dlaczego trzeba pracować? Rodzic zachęca dziecko do wypowiadania się przez odpowiedzi na pytania: Skąd ludzie mają pieniądze? Dlaczego trzeba pracować? Jakie prace wykonują ludzie w celu zarobienia pieniędzy?

Zachęca też dziecko do wypowiedzi, w jaki sposób planuje ono w przyszłości zarabiać pieniądze. Razem wymyślają zabawę tematyczną związaną z wymarzonym zawodem dziecka

 • Zabawy matematyczne z monetami.
  • Dzieci porównują ciężar poszczególnych monet. Szacują, czy ważą tyle samo, czy różnią się od siebie – układają na jednej dłoni wybraną monetę, a na drugiej dłoni inną monetę. Opisują swoje wrażenia.
  • Układają monety od największej do najmniejszej i odwrotnie.
  • Segregują monety według nominału.
  • Układanie rytmów z monet. Rodzic układa rytm, np. moneta 1 gr–2gr– 5 gr, a zadaniem dziecka jest go kontynuować.

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet!

 • Zabawa w sklep.

Rodzice wraz z dziećmi budują sklep z artykułów dostępnych w domu. Do zabawy można użyć papierowych pieniędzy wykonanych przez dziecko. Rodzic przypomina dziecku o używaniu słów grzecznościowych: proszę, dziękuję.

 • Wysłuchanie bajki„Lusterko i pieniądze”MichelaPiquemala.

Bajka dostępna w zasobach e-podręczniki

Rozmowa z dzieckiem po przeczytaniu bajki:

  • Przed czym ojciec chciał przestrzec swoje dziecko?
  • Jak powinien postępować człowiek, żeby nie dostrzegać tylko samego siebie?

Uwaga! Pytania dostosowujemy do wieku dziecka.

 • Czy wszystko można kupić za pieniądze?

Rozmowa z dzieckiem na temat wartości. Wspólne wykonanie plakatu pt. „To jest cenne dla naszej rodziny”.

Czyściochowe przedszkole

Czyściochowe przedszkole

Czysciochowe przedszkole -higiena jamy ustnej

Czyściochowe przedszkole – higiena nosa

Ramowy rozkład dnia

W każdej grupie przedszkolnej rozkład dnia jest dostosowany do wieku dzieci.

6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne, spontaniczne.

7:30 – 8.00 – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę).

8.00 – 8.10 – Porządkowanie sali po zabawie.

8.10 – 8.20 – Zestaw ćwiczeń porannych

8.20 – 8.30 – Toaleta, mycie przed śniadaniem

8.30 – 8.50 – Śniadanie

8.50 – 9.20 – Zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą, zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, zdrowotnej, kulturowo-estetycznej, patriotycznej).

9.20 – 9.25 – Toaleta

9.25 – 9.55 – Zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą, zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, zdrowotnej, kulturowo-estetycznej, patriotycznej).

9.55 – 10.00 – Zabiegi higieniczne przed II śniadaniem

10.00 – 10.10 – II śniadanie

10.10 – 10.20 – Mycie zębów, toaleta.10.20 – 10.30Przygotowanie do wyjścia na podwórko.10.30 – 11.20Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

11.20 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 – I danie obiadowe

12.00 – 13.30 – Odpoczynek poobiedni (w grupie 3-letniej do godz. 13.30 – leżakowanie), w pozostałych grupach: kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi.

13.30 – 14.00 – II danie obiadowe

14.00 – 17.00 – Zabawy i gry dydaktyczne, przy stolikach, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Kontakty indywidualne z rodzicami.


Pliki do pobrania

Podstawa programowa.pdf (239KB)

Nasz patron

Zdjęcie Marii Konopnickiej

 

„Nie przychodzę uczyć dzieci, ani też ich bawić,
przychodzę śpiewać z nimi(…)”

 

Maria Konopnicka (ok. 1885) 

     MARIA KONOPNICKA urodziła się 23 V 1842r. w Suwałkach, zm. 8 X 1910 r. we Lwowie. Od 1877 roku w Warszawie związana ze środowiskiem liberalnej inteligencji (1884-86 współredaktorka pisma dla kobiet „Świt”). W 1870 roku zadebiutowała na łamach „Kaliszanina” wierszem„W zimowy poranek”. Miastu, uznanemu za rodzinne poświęciła trzy utwory poetyckie: dwa zatytułowane „Kaliszowi” (1888 i 1907) i „Memu miastu” (1897) Maria Konopnicka zdobyła sobie wśród współczesnych pozycję liczącej się poetki. Z powodzeniem jednak uprawiała też prozę nowelistyczną i beletryzowany reportaż. Tworzyła opowiadania o rozwiniętej fabule i rozbudowanych opisach środowisk. Autorka „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „O Janku Wędrowniczku” i „Na jagody” zdobyła sobie trwałą pozycję wśród twórców literatury dla dzieci. Utwory Konopnickiej dla dzieci stanowiły niemałą część jej twórczości. Większość wychodzi nakładem M. Arcta w Warszawie.

Debiut Konopnickiej w twórczości dla dzieci przypada na rok 1884 na okres wydania pod redakcją Orzeszkowej i Chmielowskiego zbiorku pt.„Światełko”. Tematy do utworów dla dzieci wychodziły z kręgu dziecięcych fizycznych i psychicznych doświadczeń i obserwacji. W wierszach Konopnickiej wszystkie akcesoria świata zewnętrznego, wszystkie elementy przyrody są ożywione, wyposażone, jeśli nie w kształt ludzki, to w ludzki sposób reagowania, myślenia czy mówienia. To słonko, o którym jest tyle w wierszach dla dzieci – chodzi, dogląda, patrzy i uśmiecha się. Konopnicka w wierszach dla dzieci pokazuje piękno otaczającego świata. Poetka potrafiła zachwycać się otaczającą przyrodą, a jednocześnie wskazać na szacunek do ludzi i przyrody. Poetka wyczuwała, że dziecko z natury jest radosne i dlatego tyle pogody, optymizmu jest w jej wierszach dla dzieci.
Twórczość Marii Konopnickiej znalazła trwałe miejsce w literaturze polskiej oraz uzyskała szerokie uznanie społeczne. Dowodem tego jest wiele przedsięwzięć wyrażających uznanie dla autorki „Mendla Gdańskiego”, „Naszej szkapy”. W 1958 roku utworzono towarzystwo im. Marii Konopnickiej, którego koło terenowe istnieje od 1961 roku w Kaliszu. W 1969 roku postawiono w mieście pomnik Konopnickiej (dłuta Stanisława Horno – Popławskiego), a w roku następnym odbyła się międzynarodowa sesja naukowa poświęcona jej życiu i twórczości.

Dyplomy i podziękowania

Zamówienia Publiczne

Galeria