KLAUZULA INFORMACYJNA– DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Administratorem Twoich danych jest  Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Ci odebrania dziecka z przedszkola. Podstawą przetwarzania danych jest realizowanie zadania wykonywanego w interesie publicznym, jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, dokument tożsamości, podpis. Na podstawie Twojej zgody natomiast, będziemy dodatkowo przetwarzać Twój numer telefonu.

Pamiętaj: zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdym czasie – bezpośrednio w Przedszkolu lub pisząc na adres inspektor@coreconsulting.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem.

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres, na jaki zostało udzielone upoważnienie. Jeśli upoważnienie zostało udzielone na okres dłuższy niż okres pobytu dziecka w placówce – wówczas wyłącznie przez okres pobytu.
 2. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. w przypadku monitoringu, z którego korzystamy – agencji ochrony.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)  realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)  zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRAKTYKANT

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Ci realizacji praktyk w naszej Szkole.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a)      zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • w związku z zawartym porozumieniem lub umową z Twoją uczelnią, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji jego/ jej postanowień.

a)      interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):

 • w zakresie pozostałych danych, które przetwarzamy w celu realizacji praktyk.
 1. Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym realizacji praktyk w naszej placówce.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania praktyk a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
 3. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą zostać ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
  6. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
  7. w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym,

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      Wykonanie umowy/porozumienia, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.plwww.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przyjęcia i umożliwienia Ci wykonywania pracy jak i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz realizację innych obowiązków zakładu pracy w stosunku do osób skazanych przewidzianych w przepisach prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane pozyskaliśmy w wyniku skierowania Cię do wykonania pracy na rzecz naszej placówki przez właściwy organ.
 6. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, stanu zdrowia, posiadanych kwalifikacji, czasu i rodzaju wykonywanej pracy, informacji na temat skazania, jak i innych danych, jakie mogą być niezbędne w procesie wykonywania pracy społecznie użytecznej w naszej Szkole, w szczególności na potrzeby ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej oraz ustalenia zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 7. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres wykonywania pracy a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
 8. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą zostać ujawnione:
  1. firmie prowadzącej szkolenia w obszarze BHP,
  2. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  3. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  4. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 5. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.plwww.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA – OPIEKUN WYCIECZKI

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z Twoim zgłoszeniem się do pełnienia funkcji opiekuna organizowanej przez nas wycieczki i w celu weryfikacji Twojej osoby.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • w zakresie danych niezbędnych do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym  – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizację obowiązku uzyskania informacji, czy osoba dopuszczona do opieki nad dziećmi, figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;

b)      zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • w zakresie pozostałych danych, które przetwarzamy w wyniku Twoje zgłoszenia się na opiekuna wycieczki.
 1. Podanie danych jest wymogiem dobrowolne ale konieczne abyś mógł/mogła zostać opiekunem wycieczki.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania wycieczki, a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
 3. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą zostać ujawnione:
  1. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  2. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
  3. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczki (np. firmy przewozowe, muzea, kina, hotele),

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.plwww.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA– EDUKACJA DZIECKA W PLACÓWCE

 1. Administratorem Twoich danych jest  Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka (dalej również jako Twoje dane osobowe) przetwarzamy w celu świadczenia usług edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Urzędu Miasta Wrocławia, który prowadzi elektroniczny system rekrutacji. Pozyskane dane osobowe obejmują: dane Twojego dziecka (dalej: kandydata), jak również Twoje dane osobowe (dalej: rodziców kandydata), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; adres e-mail rodziców; numery telefonu rodziców; preferencje odnośnie placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Ciebie do wniosku dokumentach i oświadczeniach.
 5. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych.
 6. Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Twojego dziecka w celu udostępniania go w ramach społeczności Przedszkola – na tablo, w gablotkach, w gazetce itp. W tym zakresie nie będziemy Ciebie pytać o odrębną zgodę, ponieważ działamy w obszarze realizacji zadania publicznego i w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 7. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): przyjęcie i rozpoznanie przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jak również ogłoszenie wyników rekrutacji;

b)      interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):

 • gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej;
 • zapewnienie profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka.
 1. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do zapewnienia odpowiedniej opieki Twojemu dziecku.
 2. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
 • Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego do naszego Przedszkola, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym Twoje dziecko korzysta z edukacji szkolnej;
 • Dane osobowe Twoje, jak i Twojego dziecka, nieprzyjętego do naszego Przedszkola, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;
 • Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku edukacji w naszym Przedszkolu, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
 1. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencji,
  6. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
  7. w przypadku konkursów międzyszkolnych, w których Twoje dziecko będzie uczestniczyć – innym jednostkom oświatowym, będącym organizatorem konkursu,
  8. w przypadku monitoringu – agencji ochrony.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA –PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia w celu rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, wykonania obowiązków w obszarze dokumentacji prawa pracy oraz realizowania obowiązków związanych z bezpieczeństwem, higieną i medycyną pracy.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

a)      Twoje dane osobowe podane dla potrzeb konkretnej rekrutacji przetwarzamy:

 • w zakresie, w jakim podane przez Ciebie dane odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa pracy– z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w wykonaniu czynności dążących do zawarcia umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem art. 6 i n. ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 221 Kodeksu pracy;
 • w zakresie pozostałych danych – na podstawie Twojej zgody, która została wyrażona poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji, przesłanie swojego CV, wypełnienie kwestionariusza;

b)      Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę, np. w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych;

c)       Twoje dane osobowe podane w związku z zatrudnieniem przetwarzamy:

 • w zakresie, w jakim podane przez Ciebie dane odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa pracy – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w zakresie pozostałych danych – na podstawie Twojej zgody;

d)      w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opracowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej – te procesy realizujemy ponieważ taki mamy obowiązek wynikający z przepisów prawa;

e)      Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne oraz wizerunek przetwarzamy w celu informowania osób z otoczenia Przedszkola o kadrze zatrudnianej w Przedszkolu oraz osobach odpowiedzialnych za poszczególne zadania, w celu informowania o bieżących wydarzeniach z życia placówki itp., a to z powołaniem na klauzulę realizacji interesu publicznego przez nasze Przedszkole;

f)       Twoje dane osobowe obejmujące Twój wizerunek uwieczniony na monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z powołaniem na klauzulę interesu publicznego realizowanego przez naszą placówkę.

 1. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji (chyba, że uzyskamy od Ciebie zgodę na pozostawienie danych osobowych w przypadku przyszłych rekrutacji), a w razie podjęcia współpracy – również przez cały okres zatrudnienia i następnie przez okres 10 lat od daty ustania zatrudnienia (tak długi okres przechowywania danych pracowniczych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisu prawa pracy).
 3. Twoje dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 3 miesięcy po rekrutacji.
 4. Jeśli zakwalifikujesz się do następnego etapu naboru, Przedszkole będzie zobowiązane do przygotowania protokołu z procesu naboru, stosownie do art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych. Protokół ten oraz powiązaną z nim dokumentację z procesu rekrutacji Przedszkole będzie zobowiązane przechowywać na potrzeby rozliczalności, w tym na potrzeby kontroli prawidłowości procesu rekrutacji realizowanych przez powołane do tego instytucje (np. Najwyższa Izba Kontroli).
 5. Jeżeli zostanie zatrudniony w placówce, Przedszkole w myśl art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych będzie zobowiązana opublikować Twoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na swojej tablicy ogłoszeń oraz w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie nawiązano stosunku pracy będą wydane zainteresowanym lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny 3 miesiące po zakończonej rekrutacji.
 7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane z zatrudnieniem udostępniamy:
  1. firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP
  2. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  3. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  4. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
  7. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
  8. w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym,
  9. w przypadku monitoringu – agencji ochrony.

 

W ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego Twoje dane mogą zostać udostępnione w ramach współpracy organom samorządu lokalnego, placówkom oraz instytucjom edukacyjnym, kulturalnym i animacyjnym, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Masz prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 4. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA ZATRUDNIENIE – NAUCZYCIEL

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie oraz dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących prawa pracy, Karty nauczyciela, rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa pracy, Karty nauczyciela, rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych;
 • w odniesieniu do danych, które przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązku dokonania weryfikacji w Rejestrze przestępstw na tle seksualnym.

b)       interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):

 • Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne oraz wizerunek przetwarzamy w celu informowania rodziców i opiekunów o kadrze zatrudnianej w Szkole, osobach odpowiedzialnych za poszczególne zajęcia itp., a to z powołaniem na klauzulę realizacji interesu publicznego przez naszą Szkołę;
 • Twoje dane osobowe obejmujące Twój wizerunek uwieczniony na monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z powołaniem na klauzulę interesu publicznego realizowanego przez Szkołę.
 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 2. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres zatrudnienia, następnie zaś przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.
 3. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane mogą zostać ujawnione:

a)      firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP,

b)      firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

c)       kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

d)      firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

e)      podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

f)       kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

g)      firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),

h)      w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym,

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego – prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej – prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.plwww.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKA

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • w odniesieniu do danych osobowych, których zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz ustaw szczególnych – w tym Karty Nauczyciela.

b)      zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • którą wyrażasz poprzez zgłoszenie się do procesu rekrutacji i przesłania nam dokumentów aplikacyjnych;
 • w zakresie danych, które przekazujesz nam z własnej inicjatywy (np. wizerunek jeśli do dokumentów aplikacyjnych zostało dołączone zdjęcie).
 • jeśli w dokumentach rekrutacyjnych została zawarta klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 1. Zakres danych, których przekazania wymagamy w procesie rekrutacji wynika z przepisów ustaw, a ich przekazanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, jeśli zaś została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – dane będziemy przetwarzać przez okres roku od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji lub do momentu wycofania zgody.
 3. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez administratora przed jej wycofaniem.
 4. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 5. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane z rekrutacją mogą zostać ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego – prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      zgoda – prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.plwww.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNAWOLONTARIAT

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy bądź porozumienia (w tym również w formie ustnej) o wolontariacie.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a)      zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • Twoje dane podane w związku ze świadczeniem wolontariatu, w tym również dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz odpowiedzialności cywilnej;

a)      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • w przypadku uprawnienia do świadczenia zdrowotnego, Twoje dane osobowe oraz dane Twoich bliskich będziemy przetwarzać z powołaniem na przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • w przypadku uprawnienia do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • w celu weryfikacji Twoich danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, przetwarzamy dane na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;

b)      interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):

 • dane osobowe niezbędne do informowania rodziców i opiekunów o kadrze zatrudnianej w Przedszkolu, jak również w celu informowania o bieżących wydarzeniach z życia placówki;
 • Twój wizerunek uwieczniony na monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 1. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i rozpoczęcia z nami współpracy w charakterze wolontariusza.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres odbywania wolontariatu, a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
 3. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane ze współpracą w charakterze wolontariusza mogą być ujawnione:
  1. firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP,
  2. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  3. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  4. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
  7. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
  8. w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      zawarcie i realizacja umowy, prawo do żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych do innego administratora;

b)      wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c)       realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA– POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku nawiązania współpracy również w celu realizacji umowy.
 4. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Twojej firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy, przez okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeń.
 8. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA– ZAWARCIE UMOWY

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, bieżącej współpracy oraz wzajemnych rozliczeń.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – zgodnie z którym mamy prawo przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i ich brak uniemożliwi jej zawarcie.
 6. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy oraz później przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu, jak również w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami prawa o ochronie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat.
 7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 2. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 4. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNAKORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ  PRZEDSZKOLA

 1. Administratorem Twoich danych jest  Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (właściciel serwisu https://przedszkole124.edu.wroclaw.pl). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu https://przedszkole124.edu.wroclaw.pl i umożliwienia Ci korzystania z jego treści.
 4. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem, tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 prawa telekomunikacyjnego.
 5. Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem serwisu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być użytkownikiem serwisu.
 6. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane zawarte w treści Twojej korespondencji mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. agencjom zajmującym się obsługą naszego serwisu.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 2. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 4. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszą placówką.
 4. Twoje dane przetwarzamy w celu:

a)      wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach realizacji działań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c. RODO albo art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

b)      realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)       jeśli chcesz się u nas zatrudnić, Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pamiętaj: udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak bez wpływu na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem.

 1. Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.
 2. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane zawarte w treści Twojej korespondencji mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c)       wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

d)      zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNAPOSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, którego jesteś stroną lub uczestnikiem.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a)      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):           w zakresie w jakim celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy ustaw szczególnych, które regulują dane postępowanie;

b)      interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO): w zakresie w jakim Dyrektor Placówki działa jako organ administracji publicznej załatwiając sprawy w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postepowania administracyjnego.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania postępowania a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
 3. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym mogą zostać ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
 2. wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 6. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: p124@wroclawskaedukacja.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danychto: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu jest dobrowolne. W przypadku niepodania tych danych uczestnictwo w PPK jest możliwe, jednakże dokumenty od instytucji finansowej będą przekazywane do Ciebie drogą tradycyjną (papierową).
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres zatrudnienia, następnie zaś przez okres 10 lat (w przypadku osób zatrudnionych od 1.01.2019 r.) lub 50 lat (w przypadku osób zatrudnionych wcześniej).
 7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Twoje dane mogą zostać ujawnione:
 9. Instytucji finansowej prowadzącej PPK,
 10. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
 11. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
 12. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
 13. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
 14. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.p124@wroclawskaedukacja.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: p124@wroclawskaedukacja.pllub listownie na adres: Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej we Wrocławiu, ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18, 51-210 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, uodo.gov.pl).